top of page
Sailboat

VEDTEKTER FOR MOSS MOTORBÅTFORENING

Stiftet 15. juni 1913

Vedtatt i årsmøte 13. april 1930, med senere endringer, siste gang 07. mars 2020.

1. NAVN OG FORMÅL

Foreningens navn er MOSS MOTORBÅTFORENING med initialer«M.M.».

Foreningens formål er å legge forholdene til rette for et rikt og harmonisk friluftsliv på sjøen.
Driften av foreningen skal i størst mulig grad baseres på frivillighet i alt arbeide.

Foreningen skal:

- være medlemmenes talerør ovenfor myndighetene

- medvirke til å sikre samt utvide friarealer ved sjøen

- bekjempe den økende forurensningen av sjøen

- søke å fremme en sunn og kontrollert båtsport med

- opplæring i sjødyktighet og med båtkonkurranser i -gode former.

 

Foreningen skal dertil nøye følge utviklingen på de områder som har interesse for dens medlemmer, og foreta de disposisjoner som er nødvendig for å ivareta foreningens og medlemmenes tarv.

Foreningens skal samarbeide med andre båtorganisasjoner om felles interesser.

2. ORGANISERING

Foreningen ledes av et styre på 7 medlemmer, bestående av leder, nestleder, økonomileder, hjelpekasserer, sekretær, 2 styremedlemmer, samt 4 varamedlemmer. Leder velges for ett år av gangen. De 6 medlemmene til styret velges for 2 år, vekselvis 3 og 3 hvert år. Varamedlemmer velges for ett år. Styret utpeker vaktmester og vaktmester - assistent. Styret utpeker også representanter til KNBF.

3. MEDLEMMER

Styrets kan med alminnelig flertall oppta som medlem av foreningen enhver person over 16 år. Søknad om å bli opptatt som medlem må skje ved bruk av foreningens innmeldingsskjema, og bør være anbefalt av ett av foreningens medlemmer. Ved dødsfall eller samlivsbrudd kan rettigheter opparbeidet i havnen overføres til ektefelle eller barn. Dette betinger at den som overtar rettighetene opptas som medlem, og at båt som er registrert i foreningens båtplassregister beholdes den inneværende sesong. Medlemmer som ikke overholder gjeldende regle­menter eller bestemmelser kan tildeles advarsel, eller ekskluderes fra foren­ingen etter en styrebeslutning. En eksklusjon kan ankes til årsmøtet. Medlemmer med båtplass, som ikke er fritatt for dugnad, plikter å møte til dugnad på innkalling fra styret. Uteblivelse fra dugnad medfører avkrevet gebyr fastsatt av styret

4. KONTINGENT

Årlig medlemskontingent fastsettes av årsmøtet. Kontingent betales pr. kalenderår. Medlem som ikke har betalt kontingent innen frist fastsatt av styret, kan strykes som medlem av foreningen og taper dermed sine rettigheter i foreningen.

5. STYRETS MANDAT

Begrenset av de til enhver tid gjeldene vedtekter forvalter styret alle foreningens anliggender, herunder opptak av lån med pant eller sikkerhet i foreningens løsøre, fordringer eller fast eiendom.

Styret fastsetter regler og reglement som angår foreningens drift og beslutter geografisk opptaksområde for nye medlemmer.

Styret fastsetter de priser og avgifter som skal belastes medlemmene for bruk av havn og opplag.

6. FASTE KOMITEER

 

          Følgende faste komiteer velges på årsmøte for 1 år av gangen:

 

          1.      Havnekomite bestående av det antall medlemmer som er bestemt av styret, med havnesjef som leder

          2.      Opplagskomite bestående av det antall medlemmer som er bestemt av styret, med opplagssjef som leder.

          3.      Båtplasskomite bestående av det antall medlemmer som er bestemt av styret, med båtplassjef som leder.

          4.      Vaktkomite bestående av det antall medlemmer som er bestemt av styret, med vaktsjef som leder.

          5.      Fest og aktivitetskomite bestående av det antall medlemmer som er bestemt av styret, herav en komiteleder.

          6.      Valgkomite bestående av det antall medlemmer som er bestemt av styret, herav en komiteleder.

          7.      Redaksjonskomite bestående av 5 medlemmer, utpekes av styret

          8.      Hus og anleggskomite bestående av det antall medlemmer som er bestemt av styret, herav en komitelede

                   Styret beslutter komiteenes ansvar og myndighet, og beskriver dette i eget dokument(driftsgrunnlag)

 

7. ÅRSMØTE

Årsmøtet holdes årlig innen utgangen av mars måned og innkalles med minst 30 dagers varsel på hjemmesiden til foreningen: www.betongen.no, mail og sms.
Innkallelsen skal inneholde frist for innlevering av eventuelle forslag.

Årsmøtet er beslutningsdyktig når minst 25 medlemmer er tilstede. Er ikke dette antallet tilstede, berammes et nytt møte med 8 dagers varsel. Beslutninger og ordinære vedtektsendringer treffes med alminnelig flertall.

Forslag til vedtektsendringer må være oversendt styret min. 14 dager før årsmøtet. Ekstraordinære beslutninger som tilslutning til annen forening, salg av forening­ens eiendom eller oppløsning av foreningen treffes med 5/6 flertall blant de fremmøtte.

Ved oppløsning av foreningen skal foreningens eiendeler tilfalle et allmennyttig formål, som fastsettes av Moss Tingrett.

Årsmøtet behandler:

1. Årsberetning

2. Regnskap med revisjonsberetning

3. Saker til behandling fra styret

4. Innkommende forslag

5. Valg av styret med varamedlemmer, revisorer og alle faste komiteer.

Ekstraordinært årsmøte kan innkalles når styret finner dette nødvendig, eller når minst 25 medlemmer fremlegger et skriftlig krav om dette. Styret plikter i slike tilfeller å innkalle umiddelbart, etter de samme frister og regler som gjelder for ordinært årsmøte.

8. EMBLEMER

Foreningens standart er en grønn vimpel med hvitt midtfelt - dimensjon 75 x 30  eller 50 x 25. Foreningens initialer, propell og omsluttende bladkrans trykkes i gull i hvitt midtfelt.

Styret er ansvarlig for vedlikehold og arkivering av standard som omfatter emblemer.

 

9. HEDERSTEGN

Moss Motorbåtforening har to nivåer på hederstegn. 

Neptuns Anker er første nivå. Det er rådet av tidligere innehavere av Neptuns Anker som deler ut dette hederstegnet. 

Æresmedlemskap er 2. nivå Æresmedlemskap er foreningens høyeste utmerkelse. 

Det er styret som bestemmer hvem som blir utnevnt til Æresmedlem. Neptun`s Råd og andre medlemmer kan komme med forslag til styret om de mener det er kandidater som styret kan vurder som æresmedlem. Hederstegn blir utdelt på årsmøte.

 

HAVNEREGLEMENT FOR MOSS MOTORBÅTFORENING's ANLEGG I "BETONGEN".

1. Søknader om båtplass registreres i havneweb. Båtplasser tildeles hovesaklig i februar. Båtplasser tildeles etter ansenitet i foreningen.

2. Leier må innta den anviste plass. Leieren kan ikke overlate plassen til andre for kortere eller lengre tid. Videre plikter leier straks å melde til båtplass-sjefen at tildelt plass ikke skal benyttes. Ved bytte av båt - til mindre eller større - må båtplass-sjefen underrettes før båten legges ut.

Oppsigelse av båtplass sendes på mail til: baatplass@betongen.no (Tildelingsavgift og båtplassavgift  refunderes ikke.)

3. Et medlem skal kun bli tildelt en båtplass. Maksimal totallengde på båt inklusiv alt utstyr = 11 meter. Medlem med ordinær båtplass, kan tildeles slepejolleplass etter søknad. Som slepejolle ansees jolle inntil 11'(3,5 meter).

4. Båtplassavgift forfaller til betaling når plassen er anvist og kan oppkreves før båten legges på plassen. Den skal være betalt innen forfall. Avgiften gjelder for perioden 1. april - 31. oktober. Båt som det ikke er betalt avgift for, eller som er plassert uten båtplass-sjefens tillatelse kan fjernes uten varsel. Moss Motorbåtforening overtar intet ansvar for slik fjernet båt. Utleverings-gebyr fastsatt av styret kan kreves.

5.  Båt på vannet i perioden 1. november – 31. mars. Dette avmerkes på opptaks meldingen. Avgift for perioden fastsettes av styret. All strømforbruk etter til enhver tid gjeldene regler Det pålegger båteier et ekstra ansvar for denne perioden med tanke på evt. skader på foreningens anlegg. Vær og evt. igang må følges.

6. Alle båter skal være forsvarlig fortøyd. Båter skal ha 4 - fire - strekkavlastere, dimensjonert etter båten. Det skal ikke benyttes sjakler eller annet metall, som feste av fortøyning til bryggene. Fortøyningsutstyr fjernes fra bryggene etter endt sesong.

7. Alle båter som legges i havna skal være forsikret. Kaskoforsikring anbefales. Likeledes skal de være registrert i småbåtregisteret evt. skipsregisteret på båtplassinnehaveren. Alle båter skal ha godt synlig registrerings nummer. Dersom en båteier ikke har gyldig forsikringsavtale, skal tildeling av båtplass trekkes tilbake straks forholdet oppdages. Styret vil avgjøre hvorvidt vedkommende senere skal kunne anvises plass i havna. Ved manglende registrering eller ikke synlig registrerings nr kan styret ilegge gebyr. Styret fastsetter gebyrets størrelse.

8. Inn- og utkjøring av båthavna skal foregå med sakte fart, forsiktighet skal utvisesslik at andre båter ikke sjeneres. Båteier er ansvarlig for voldt skade.

9. Det er forbudt å kaste eller hensette avfall eller andre gjenstander i havna. Oppsatte søpppelcontainere skal benyttes.

10. Overtredelse av reglement kan føre til bortvisning fra havna for kortere eller lengre tid, eller eksklusjon. Jfr. vedtektenes pkt. 3 - medlemmer.

11. Klage over havnesjefens eller båtplass sjefens avgjørelser skjer til
havne­/båtplass komiteen med styret som endelig instans.

12. Diesel salg fra foreningens diesel pumpe er kun for medlemmer med båtplass i havna.

13. Foreningen overtar intet ansvar for skader eller tap av båter eller tilbehør.


VAKTREGLEMENT

Etter vedtak i foreningen gjennomføres vakt i båthavna i perioden april/mai - oktober. Vaktordningen er basert på at alle som tildeles båtplass, og som ikke skriftlig har frasagt seg tildelt plass, er ansvarlig for å gjennomføre tildelt vakt.

To båtplassinnehavere kan bytte vakt, men dette må meldes skriftlig til vaktkomiteen i form av bytteslipp senest en uke før oppsatt vaktdato. Stedfortreder; som må ha fylt 18 år, meldes på samme måte.

Den som ikke møter til oppsatt vakt, blir avkrevet gebyr- fastsatt av styret,.

Til hver vakt er det innkalt to vakter.

På vaktrommet finnes vaktinstruks, lommelykter og vester. Vi ber om at vaktinstruksen leses ved fremmøte.

 

OPPLAGSREGLEMENT FOR MOSS MOTORBÅTFORENING's OPPLAGSPLASS

1. Medlem som ønsker vinteropplag, må melde dette innen 1/9 på fastsatt skjema. Ledige plasser tildeles etter ansiennitet. Foreningens medlemmer har fortrinnsrett til opplag.

2. Båteier plikter å holde nødvendig opplagsutstyr som er dimensjonert for båten. Kran/opptaksmannskapene kan underkjenne opplagsutstyret dersom det ikke holder nødvendig mål eller styrke.

3. Båteier må ta den plass som blir anvist.

4. Båteier som ønsker tidlig utsetting, må melde dette før bortsetting. Det vil så langt som mulig bli tatt hensyn til dette ved opplagsplassering.

5. FLYTTING AV BÅT.Se også pkt. 6. Båteier som forlanger flytting av annenmanns båt, skal betale for flyttingen. Blir en ytterplassert båt jfr. pkt. 4 liggende etter,  må eieren betale for flytting dersom dette forlanges av eieren innenfor. Pressenning og stativ bør fjernes før 6. mai.

6. Som tidlig sjøsetting regnes: Innen 10. mai.

7. Hver mann rydder på/ved sin plass og bærer avfall bort til anvist sted. De som betjener kran skal påse at dette er gjort før båten settes på vannet. Opplagsmateriell etc. må fjernes snarest. Ikke fjernet materiell blir kastet ved ryddedugnader. Moss Motorbåtforening tar intet ansvar for henlagt opplagsmateriell.

8. Vinteropplag betales innen forfall etter mottatt faktura. I avgiften ligger kranhiv opp, bortsetting, opplag, samt utsetting om våren. All strømforbruk utover vanlig arbeids- og lade-strøm må avklares med styrets kontaktperson, og betales ekstra for. Inntil 500 W ansas som vanlig arbeids og ladestrøm.

9. For opplag og kranhiv, flytting m.m. betales de takster som styret til enhver tid fastsetter.

10. Alle båter skal være fjernet fra nord-opplag innen 1. juni. For syd-opplaget skal båter være fjernet innen 20 mai. Styret kan, etter skriftlig begrunnet søknad forlenge denne fristen. Båter som blir stående i opplag etter en gitt tidsfrist, kan fjernes av foreningen for båteiers/brukers regning og risiko.

11. Båter som står i opplag på "søropplaget" og som har forlenget frist etter 20/5 kan for eiers regning flyttes til "nordopplaget".

12. Anvisninger fra opplagskomiteen skal følges. Tvistespørsmål kan bringes inn for foreningens styre som avgjørende instans.

bottom of page